[1]
دیهیمیپ., “ضایعات متعدد ژانت سل گرانولوما مرتبط با هیپر پاراتیروئیدیسم ثالثیه: گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 284-291, جولای 2013.