[1]
حکمتیانا., جلایی اسفندآبادیس. و., E. Hekmatian, و S. V. Jalaie Esfandabadi, “بررسی توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در سال تحصیلی 92-1391”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 266-272, جولای 2013.