[1]
مهدی زادهم., بنیانیانن., M. Mehdizadeh, و N. Bonyanian, “بررسی تأثیر حذف نویز از رادیوگرافی دیجیتال بر ارزیابی تحلیل‌های اپیکالی ریشه دندان به صورت in vitro”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 226-231, جولای 2013.