[1]
سید معلمیز., مرادیش., Z. Saied Moallemi, و S. Moradi, “مقدمه: هدف اين مطالعه، بررسی نگرش و عملکرد نسبت به رفتارهای پرخطر و ایمن و ارتباط آن با آسیب‌های فک و صورت در موتور سواران شهر اصفهان در سال 1390 بود. مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعی بر روی 385 موتور سوار که به طور تصادفی از پنج میدان پر تردد انتخاب گردید”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 251-258, جولای 2013.