[1]
حكمتيانا., سيدياحسينا., E. Hekmatian, و A. Sayedyahossein, “بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 242-250, جولای 2013.