[1]
موسویح., محمدی پورح., غلامیآ., H. Mousavi, H. Mohammadipour, و A. Gholami, “تأثیر بلیچینگ و زیباندینگ بر آزاد‌سازی یونی و نمای میکروسکوپ الکترونی آمالگام‌های دارای ساختار ذره‌ای کروی و مخلوط”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 216-225, جولای 2013.