[1]
عبدی نیانم., فاضلیانن., M. Abdinian, و N. Fazelian, “بررسی میزان بزرگ‌نمایی افقی و عمودی تصاویر پانورامیک آنالوگ در نواحی مختلف دو فک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, صص 321-328, سپتامبر 2013.