[1]
رضویس. م., جعفریم., خالصیس., S. M. Razavi, M. Jafari, و S. Khalesi, “راهکارهای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان دهان در مطب دندان‌پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, صص 378-392, سپتامبر 2013.