[1]
شیرانیم. ج., “تأثیر انواع الگوهای اکلوژنی بر میزان فشار وارد بر بافت‌های حمایت کننده دنچر”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, صص 293-302, سپتامبر 2013.