[1]
غفاریر., “تعیین میزان اشعه پراکنده اطراف دستگاه رادیوگرافی دندانی قابل حمل (PORT-X-II)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, صص 329-336, سپتامبر 2013.