[1]
شیرانیف., سخائی منشم., F. Shirani, و M. Sakhaiemanesh, “تأثیر ترکیبات رمینرالیزه کننده بر تغییر رنگ مینای سالم و ضایعات سفید”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, صص 358-368, سپتامبر 2013.