[1]
خادمیع., خادمین., شادمهرا., A. Khademi, N. Khademi, و E. Shadmehr, “روش‌های جدید کنترل و درمان دندان‌های بیرون افتاده از فک (Complete avulsion): مقاله بازآموزی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, صص 369-377, سپتامبر 2013.