[1]
P. Deyhimi, “بیماری‌های پری‌اپيكال و گسترش عفونت‌های دندانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 3, صص 276-299, آوریل 2014.