[1]
نیلچیانف., اخلاقین., گنجیص., F. Nilchian, N. Akhlaghi, و S. Ganji, “بررسی آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان از علت پیشگیری و درمان‌های رایج تروماهای دندانی در سال 92”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 5, صص 370-381, جولای 2014.