[1]
F. Shirani, A. Marzban, شيرانيف., و مرزبانآ., “اثر دمای آب شست‌وشو و مدت زمان نگهداری در آب بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج در سیستم‌های باندینگ اچ-و-شست‌وشو و خود-‌اچ‌کننده”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 6, صص 427-440, سپتامبر 2014.