[1]
N. Navabi, “ارزیابی مارکرهاي تهاجمی هليکوباکتر پيلوري در پلاک دنداني بيماران مبتلا به گاستريت: یک مطالعه مقدماتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 6, صص 468-476, سپتامبر 2014.