[1]
خادمیع., شادمهرا., خادمین., A. Khademi, E. Shadmehr, و N. Khademi, “بررسی اثر طول دندان بر شکست بی‌حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندان‌های آسیای اول و دوم”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 1, صص 24-32, نوامبر 2014.