[1]
رضویانح., “بررسی توزیع فراوانی کیفیت سطحی فایل روتاری M-two پس از اتوکلاو با استفاده از تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 1, صص 52-66, نوامبر 2014.