[1]
خادمیع., “بررسی حیات پالپ کانینها متعاقب پیوند استخوان شکاف آلوئول با روشهای پالس اکسیمتری، آزمایش الکتریکی پالپ و سرما”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 1, صص 76-83, نوامبر 2014.