[1]
رضویس. م., “انطباق تشخیص‌های بالینی وآسیب‌شناسی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 2, صص 134-142, فوریه 2015.