[1]
سوهانیم., “بررسی میزان فعالیت چند آنزیم بزاقی در بیماران دارای پریودنتیت متوسط تا شدید: یک مطالعه مقدماتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 2, صص 170-179, فوریه 2015.