[1]
مهدی زادهم., “بررسی اثر بزرگنمایی دیجیتال بر دقت اندازگیری طول فایل اندودنتیک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 4, صص 267-274, می 2015.