[1]
موسویم., “بررسی تاثیر گشادسازی کانال بر میزان ریزنشت کانال دندانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 4, صص 294-301, می 2015.