مهدی زادهم., زارع جهرمیم., کلونی جهرمیع., روشن ضمیرن., M. Mehdizadeh, M. Zare Jahromy, A. Kalvani Jahromy, و N. Roshanzamir. “اثر کاربرد یک نوع فیلتر در تشخیص تحلیل ریشه در رادیوگرافی دیجیتال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 11, ش 5, Sept. 2015, صص 404-97, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1041.