شادمهرا., هاشمیع., هاشمی‌نیاس. م., E. Shadmehr, A. Hahshemi, و S. M. Hasheminia. “بررسی تأثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 12, ش 1, May 2016, صص 27-32, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1140.