شبنم یزدانیS. Y., نسیم اثناعشریN. E., مهدی رفیعیM. R., و نگاه بازقلعهN. B. “بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 149-56, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6878.