امین خالقیA. K., اعظم پوریوسفA. P., و محسن هرمزیM. H. “مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 103-10, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.1670.