امین خالقیA. K., ملیحه تقی‌زادهM. T., و محسن هرمزیM. H. “بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 111-9, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6875.