سارا فتوحی عشینS. F. A., قاسمی تودشکچوییD. G. T., و مهرداد برکتینM. B. “اثر داروهای مایع خوراکی در کودکان بر قدرت باند برشی کامپوزیت در دندان‌های شیری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2022, صص 338-47, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12091.