امین خالقیA. K., امین ارچینA. A., و مجتبی آذریان بروجنیM. A. B. “بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذرات اکسید روی و نقره علیه کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس در رزین اکریل‌های بیس دنچر”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 137-48, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6877.