امین خالقیA. K., پریسا فغانیP. F., و مجتبی آذریان بروجنیM. A. B. “بررسی خاصیت ضدباكتريايی و ضدقارچی افزودن نانوذرات اکسید روی به مواد بهسازي بافت مورد استفاده در پروتز كامل”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 292-00, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7533.