فیروزه نیلچیانF. N., و رضا رضاییR. R. “بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 313-20, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7535.