یداله سلیمانی شایستهY. S. S., مهرداد پنج نوشM. P., احمدرضا شمشیریA. S., امین خلیل‌نژادA. K., مجتبی بیانیM. B., و محمد مهدی پنجعلی زادهM. M. P. “بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 191-7, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6883.