مسعود احمدیM. A., آتوسا امین‌زادهA. A. G., شیرین زهرا فرهادS. Z. F., و زهره نوروزیZ. N. “مقايسه‌ی كمي (تعداد) و كيفي (مورفولوژي) سلول‌هاي ماست‌سل‌ در وضعيت‌هاي مختلف سلامت و بيماري لثه به روش هيستوشيمي”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2021, صص 376-83, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8641.