فتانه قربانی جوادپورF. G., وحید رخشانV. R., و نگین عاشوریN. A. “بررسی فراوانی هیپودنشیا بر اساس جنس، روابط دندانی و اسکلتی در مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Mar. 2021, صص 56-63, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i1.5915.