مهسا عباسیM. A., بهناز عبادیانB. E., و نگین امینیان پورN. A. “مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 206-15, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6885.