مسیح مجلسیM. M., هاجر عطارزادهH. A., آرش قدوسیA. G., و لیلا نجف‌زادهL. N. “بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 198-05, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6884.