عاطفه پورفتاحیA. P., هاجر عطارزادهH. A., و فروزان وحیدیF. V. “ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان 6 تا 10 ساله در شهرستان رفسنجان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 225-33, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7526.