زهرا علی مهتریZ. A. M., مهدی رفیعیM. R., سعید آذربایجانیS. A., ندا احمدی روزبهانیN. A. R., و امیر حسین معینیA. H. M. “شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 321-8, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7536.