فائزه کشوری‌فردF. K., مهدی رفیعیM. R., سوسن صادقیانS. S., هادی فرهادیH. F., و نفیسه شیرانیN. S. “فراوانی نسبی وسواس در افراد دارای مال‌اکلوژن Class I خواستار درمان ارتودنسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 253-61, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7529.