حمیرا مردانیH. M., بهاره رشنوادیB. R., و نوشین افشار مقدمN. A. M. “تظاهر میوفیبروبلاست‌های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس‌سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2022, صص 388-97, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12096.