فتانه قربانی جوادپورF. G. “وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 337-41, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7538.