امید شیخیO. S., الهام فخاریE. F., و عزیزه کریمیانA. K. “بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران با گروه‌های خونی مختلف مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 234-41, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7527.