پریسا حاجیانP. H., امیر منصور شیرانیA. M. S., و مریم خسرویM. K. “مقایسه‌ی بین لیزر کم‌توان و کرم آسیکلوویر 5٪ در درمان تب‌خال لب”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 175-82, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6881.