امیرمحمد اسماعیلیانA. E., آزاده ترک‌زادهA. T., امین مرتهبA. M., و آزاده ذکریائی جویباریA. Z. J. “بررسی مورفولوژي ريشه‌ي دندان‌هاي مولر اول و دوم ماگزيلا با استفاده از Cone-Beam Computed Tomography”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 329-36, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7537.