فروز کشانیF. K., سید محمد رضویS. M. R., و نگار جلال پورN. J. “آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 273-82, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7531.