الهه نجفیE. N., مصطفی امینی رارانیM. A.-R., و مریم معینیM. M. “عوامل مرتبط با تقاضای خدمات دندان‌پزشکی پایه در خانوارهای ایرانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Apr. 2022, صص 59-69, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10073.