گلنوش مومنیG. M., احسان رفیعیE. R., پریسا رنجبریانP. R., و سجاد باباییS. B. “ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت در مقایسه با درمان ریشه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2022, صص 348-55, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.1963.