سجاد باباییS. B., مهرداد کاظمیانM. K., فاطمه آقاییF. A., و آرش قدوسیA. G. “بررسی هم‌خوانی نمای لبخند با ویژگی‌های شخصیتی در بیماران متقاضی طراحی لبخند”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2022, صص 356-64, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.1964.