عباس حقیقتA. H., ایمان محمدیI. M., علی کاظمیA. K., و ناصر کاویانیN. K. “بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, May 2024, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.1976.